۱۰ام مهر, ۱۳۸۹ - سیدعلی محمدپناهنده (وکیل پایه‌یک دادگستری)  در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد: صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه ...